Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

ЧПП

1. Поднесување на соодветно барање за издавање на извод

2. Одбирање тип на извод

3. Одбирање начин на подигање на изводот

4. Електронско плаќање на надомест и административна такса за поднесеното барање

5. Барањето се обработува и лицето на маил и на самиот портал добива нотификација кога и каде да го подигне изводот

 • – Извод од матична книга на родените
  1. Домашен
  2. Двојазичен
  3. Интернационален
 • – Извод од матична книга на венчаните
  1. Домашен
  2. Двојазичен
  3. Интернационален
 • – Извод од матична книга на умрените
  1. Домашен
  2. Двојазичен
  3. Интернационален
 • – Уверение за слободна брачна состојба
1. Во просториите на УВМК, на шалтер:
 •  -извод од матична книга на родените може да се подигне лично (за малолетно лице – родител/старател) со приложување на документ за лична идентификацијаили со полномошно заверено на нотар
 • -извод од матична книга на венчаните може да подигне еден од брачните другари лично со приложување на документ за лична идентификација или со полномошно заверено на нотар
 • -извод од матична книга на умрените може да подигне лице од прв наследен ред или лице ополномоштено со полномошно од наследникот завререно на нотар
 • -уверението за слободна брачна состојба се подигнува лично со приложување на документ за лична идентификација или со полномошно заверено на нотар
2. Преку пошта:
 • -извод од матична книга на родените може да се подигне лично (за малолетно лице – родител/старател) со приложување на документ за лична идентификација /li>
 • -извод од матична книга на венчаните може да подигне еден од брачните другари лично со приложување на документ за лична идентификација
 • -уверението за слободна брачна состојба се подигнува лично со приложување на документ за лична идентификација.
 • 3.Електронски извод:
  • -изводот се превзема од портал, со избор од мени на “Преглед на нарачки” и клик на “ЛИНК ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ”
  • 1. Со клик на копчето ПЛАТИ и СЕ СОГЛАСУВАМ со условите за плаќање треба да се отвори форма за внес на податоците од платежната картичка. Доколку се отвори бела празна страна тоа значи дека треба да се исклучи pop-up блокерот од прелистувачот.
  • 2. На поставеново упатство објаснета е постапката за исклучување на pop-up блокер на прелистувачите Chrome и Internet Explorer.
  • 3. Упатството може да го превземете во .pdf формат