Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Признавање на татковство

  • Home
  • Признавање на татковство

За признавање на татковство потребни документи се:

1. Копија од лична карта (пасош) од родителите и оригинал за проверка
2. Копија од извод од матична книга на родени од родителите и оригинал за проверка (Управата го прибавува овој документ по службена должност)
3. Писмена изјава од таткото

НАПОМЕНА: Задолжително е присуството на двајцата родители.

Ако изводот од матичната книга на родени на мајката нема печат за важност од задната страна, потребно е мајката да извади нов извод од матична книга на родени (Управата го прибавува овој документ по службена должност).

Ако таткото е странски државјанин потребни документи се: Копија од пасош и оригинал за проверка, извод од матична книга на родени од странство преведено на македонски јазик и заверено на нотар и согласност од таткото.