Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

ПРИЈАВА ОД УКАЖУВАЧИ

 • Home
 • ПРИЈАВА ОД УКАЖУВАЧИ

  Полињата означени со * се задолжителни.

  ПОДАТОЦИ ЗА УКАЖУВАЧОТ

  Име и презиме на укажувачот

  Датум

  Својство во кое пријавува*

  Контакт телефон

  Е- пошта

  Префериран начин на комуникација*

  Барање за доверливост

  ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ ПРОТИВ КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА ПРИЈАВАТА

  Име (назив) на лицето односно субјектот против кој укажувачот пријавува

  Контакт телефон

  Е- пошта

  Пренесете го Вашето разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво, неетичко или друго незаконито или недозволиво постапување. Објаснете кој, како, каде и на кој начин го повредил или загрозил јавниот интерес.

  1. За какво постапување кое преставува повреда или загрозување на вашите права имате разумно сомневање или сознание?*
  Опишете го детално постапувањето со кое сметате дека дошло до повреда на Вашите права, доколку сте биле сведок или лице кое има веродостојни информации во врска со постапување кое што може да биде казниво, незаконито, недозволено или неетичко постапување (пр. злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во Управата, примање или давање поткуп, измама во службата и слични дела од коруптивна природа, како информација за наместени тендери, јавни ко нкурси итн.

  2. Кој постапил спротивно на службената положба и овластување, несовесно работење и друго во Управата?*
  Посочете го лицето/субјектот за кое имате сомневање или сознание дека го презело постапувањето кое го пријавувате во пријавата.

  3. Кога се случило постапувањето што го пријавувате и како Вие дознавте за истото?*

  4. Каде се случило постапувањето?*

  5. Дали имате докази со кои се потврдува Вашето сомневање или сознание? (ако има докази ќе ги даде во прилог на пријавата)

  6. Дали во постапувањето се вклучени и други страни, освен субјектот против кој е поднесена пријавата? Ве молиме, објаснете.

  7. Дали сакате да додадете нешто друго во прилог на пријавата (појаснете што би било како прилог а би било во интерес на постапката на пр. договори, други документи, фотографии, изјави и слично?