Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

RAPORT NGA SINJALIZUESIT

 • Home
 • RAPORT NGA SINJALIZUESIT

  Fushat e shënuara me * janë të obligueshme.

  TË DHËNAT PËR SINJALIZUESIN

  Emri dhe mbiemri i sinjalizuesit

  Data dhe vendi:

  Pozita, nga e cila raporton*

  Numri i telefonit për kontakt

  Posta elektronike

  Mënyra e preferuar e komunikimit

  Kërkesë për besueshmëri*

  TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN, KUNDËR TË CILIT PARASHTROHET RAPORTI

  Emri i personit, gjegjësisht i subjektit, kundër të cilit sinjalizuesi raporton

  Numri i telefonit për kontakt

  Posta elektronike

  Na e transmetoni dyshimin Tuaj të arsyeshëm apo zbulimin se është kryer, është në kryerje e sipër apo me gjasë do të kryhet vepër penale, joetike apo ndonjë vepër tjetër e paligjshme apo e palejuar, me të cilën lëndohet apo rrezikohet interesi publik. Na shpjegoni se kush, si, ku dhe në çfarë mënyre e ka lënduar apo rrezikuar interesin publik.

  1. Për çfarë veprimi, që nënkupton lëndim apo rrezikim të interesit publik keni dyshim apo njohuri të
  arsyeshme?*
  Na e shpjegoni detajisht veprën, me të cilën besoni se janë lënduar të drejtat Tuaja, në rast se keni qenë dëshmitar apo person që ka informata të besueshme në lidhje me veprën , e cila mund të jetë penale, e paligjshme, e palejuar apo joetike, me të cilën rrezikohet apo lëndohet interesi publik (p.sh. keqpërdorimi i pozitës dhe i autorizimeve zyrtare, punë e pandërgjegjshme në Drejtorinë, marrja apo dhënia e ryshfetit, mashtrime në shërbime dhe vepra të tjera të ngjashme të natyrës korruptive, si dhe informata për tendere, konkurse publike të rregulluara etj.

  2. Kush ka vepruar në kundërshtim me qëndrimin zyrtar dhe autorizimeve,punë të pakujdesshme dhe të tjera në Drejtorinë?*
  Na e tregoni personin/subjektin, për të cilin keni dyshime apo njohuri se ka kryer veprën, që e paraqitni në raport.

  3. Kur ka ndodhur vepra që e raportoni dhe si e zbuluat Ju të njëjtën?*

  4. Ku ka ndodhur veprimi?*

  5. A keni dëshmi, që vërtetojnë dyshimin apo dijeninë Tuaj? (nëse ka fakte do ti japi në shtojcë të raportit)

  6. Në veprim, a janë përfshirë edhe palë të tjera, përveç subjektit, kundër të cilit është parashtruar kërkesa? Ju lutemi, sqaroeni.

  7. A dëshironi të shtoni diçka tjetër në shtojcë të raportit (qartësoni çfarë mund të jetë si shtojcë,dhe do të jetë në interes të veprimit, p.sh. kontrata, dokumente të tjera, fotografi, deklarata dhe të ngjashme?)