Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Пријавување на брак кој е склучен надвор од Р. Македонија

  • Home
  • Пријавување на брак кој е склучен надвор од Р. Македонија

За пријавување на брак кој е склучен надвор од Р. Македонија потребни документи се:

1. Важечка лична карта или пасош (за идентификација)
2. Извод од матична книга на венчаните од другата држава
3. Барање за запишување на бракот
4. 50 ден. административна такса (Уплатница)

НАПОМЕНА: Доколку изводот од матичната книга на венчаните е непотполен, потребно е да се достави и извод од матичната книга на родените.

Доколку изводот не е интернационален, односно изводот е на обичен образец, потребно е превод на македонски јазик заверен во дипломатско-конзуларно претставништво на РСМ и истиот да биде заверен на нотар.

Превземете ја листата со ознака на општините