Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЧИНАТО ЛИЦЕ ВО СТРАНСТВО И ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИ

  • Home
  • ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОЧИНАТО ЛИЦЕ ВО СТРАНСТВО И ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИ

Пријавување на лице починато во странство и издавање на извод од матична книга на умрени потребни докумети се:
1. Извод на умрени оригинал преведен и заверен на нотар во Македонија

2. Лична карта или пасош од починатиот (оригинал или копија)

3. Лична карта или пасош од пријавителот (оригинал и копија)

4. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени (Барање)

5. 100 денари административна такса (Уплатница)

6. Уплата од 50 денари на жиро-сметката на Управата за водење на матични книги (Уплатница)

7. Молба од 50 денари (на шалтер)


НАПОМЕНА: Лицето починато во странство се запишува по место на раѓање во Македонија.*