Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Склучување на брак и издавање на извод од матична книга на венчани

  • Home
  • Склучување на брак и издавање на извод од матична книга на венчани

За склучување на брак и издавање на извод од матична книга на венчани потребни документи се:

1. Лична карта или пасош (за идентификација)
2. Извод од матична книга на родени од идните брачни другари
3. Барање за издавање на извод од матична книга на венчани (Барање)
4. 100 ден. административна такса (Уплатница)
5. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)

За издавање на извод од матична книга на венчани потребни документи се:

1. Лична карта или пасош (за идентификација)
2. Барање за издавање на извод од матична книга на венчани (Барање)
3. 100 ден. административна такса (Уплатница)
4. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)

Превземете ја листата со ознака на општините