Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Пријавување на починато лице и издавање на извод од матична книга на умрени

  • Home
  • Пријавување на починато лице и издавање на извод од матична книга на умрени

За пријавување на починато лице и издавање на извод од матична книга на умрени потребни документи се:

1. Потврда за смртта оригинал (од болница)
2. Лична карта или пасош на починатиот и на пријавителот (оригинал и копија)
3. Извод од матичната книга на родените или извод од матичната книга на венчаните на починатиот (оригинал)
4. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени (Барање)
5. 100 ден. административна такса (Уплатница)
6. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)

НАПОМЕНА: Починатото лице се пријавува во рок од 30 дена од денот на смртта.

За издавање на извод од матична книга на умрени потребни документи се:

1. Лична карта на законскиот наследник
2. Барање за издавање на извод од матична книга на умрени (Барање)
3. 100 ден. административна такса (Уплатница)
4. Уплата од 50 ден. на жиро-сметката на Управата за водење на матичните книги (Уплатница)

Превземете ја листата со ознака на општините