Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

17/03/2021 0 Comments

Почитувани,Согласно Одлуката на Владата на Република Македонија бр. 44-5767/1 од 12.09.2017 год. и задолженијата од Генералниот Секретарјат на Владата на Република Македонија, Управата за водење на матичните книги на овој линк го истакнува Упатствотво за

17/03/2021 0 Comments

Почитувани, Ве известуваме дека од 01.09.2017 година, подрачните одделенија / подрачните канцеларии на Управата за водење на матичните книги ќе започнат со работа во две смени. Првата смена ќе биде со работно време

17/03/2021 0 Comments

Почитувани, Ве известуваме дека македонските државјани кои живеат надвор од Република Македонија, можат да извадат интернационален извод од матична книга на родени, венчани и умрени во Дипломатско конзуларните претставништва во државата каде што

17/03/2021 0 Comments

Почитувани,Од 24.07.2017 година стартуваше проектот “Добредојде новороденче” со што пријавите од здравствените установи каде што има породилишта преку Управата за електронско здравство ќе пристигнуваат по електронски пат до Управата за водење на матичните

17/03/2021 0 Comments

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК ЗА 2017 ГОДИНАДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 31.01.2017ДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - 07.03.2017ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ

17/03/2021 0 Comments

Почитувани,Ве известуваме дека е ставен во функција порталот за поднесување на барање за издавање на изводи од матичната книга на родени по електронски пат. Можете да аплицирате за издавање на извод на родените

17/03/2021 0 Comments

Јавни набавки на Управата за водење на матичните книги ГОДИШНИ ПЛАНОВИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК ОБЈАВЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ЈАВНИ НАБАВКИ НА УВМК

17/03/2021 0 Comments

Почитувани,Согласно член 3 од Правилникот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од службените простории на Управата за водење на матичните книги, а по официјално објавените податоци од Државниот

17/03/2021 0 Comments

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на Закон за административни такси (Службен Весник на РМ бр. 145/10) кој започна да се применува од 01.01.2011 година, aдминистративните такси се плаќаат во

17/03/2021 0 Comments

Управата за водење на матичните книги воведе БЕЗГОТОВИНСКО ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ за документите од матичната евиденција. Со цел квалитетна и брза услуга за граѓаните на Република Македониуја, Управата за водење на матичните книги во