Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Административни такси

  • Home
  • Административни такси

Административни такси

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека согласно измените и дополнувањата на Закон за административни такси (Службен Весник на РМ бр. 145/10) кој започна да се применува од 01.01.2011 година, aдминистративните такси се плаќаат во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорската сметка за општината, за општините во градот Скопје и за градот Скопје на чие подрачје е извршената наплата.

Тарифник за административните такси:

За изводи од матичните книги на родени, венчани и умрени за во земјата и за во странство100ден.
За Уверенија од матичните книги со сите клаузули за во земјата и во странство50ден.
За сите видови на решенија од управните постапки на Управата за водење на матичните книги250ден.
За сите видови барања за податоци од матичните книги за родени, венчани и умрени50ден.

Пример ПП50 уплатницата: ПП50 уплатница.

<a href=”/files/pdf/Spisok_opstini_mk.pdf” target=”_blank”>Листа со ознака на општините</a>