Бул. Св. Кирил и Методиј 54 1000 Скопје, Р. Македонија 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Известување – Корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории

  • Home
  • Известување – Корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории

Известување – Корекција на надоместокот за склучување на брак надвор од службените простории

  • Согласно Правилнкот за начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од службените простории на управата за водење на матичните книги под бр. 10-1979/1 од 16.02.2011 година, објавен во службен весник на РМ под бр.31 за 2011 година, а согласно член 3, ве известуваме дека се корегирани износите за надомест што го плаќаат странките за излегување на матичарите надвор од службените просторри за склучување на брак, подетално може да прочитате на линкот подолу:

    Промена за начинот и висината на трошоците за склучување брак надвор од службените простории на УВМК