Bul. St. Cyril and Methodius 54 1000 Skopje, R. Macedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Директор

  • Home
  • Директор

Директор

 

Име и презиме: Блерим Абази

Датум на раѓање: 06.08.1984  ГОДИНА

Адреса:Киро Фетак бр.16 Куманово,Р.С Македонија 

Националност: Албанец

Брачна состојба:  Оженет, татко на  три деца

e-mail: blerim.abazi@uvmk.gov.mk

Образование: 

 Oсновно Образование : ’’Бајрам Шабани’’ Куманово 

 Средно Образование: Гимназија-’’Гоце Делчев’’ Куманово 

 Високо Образование: Универзитет на југоисточна Европа-Тетово-Дипломиран во јавна администарија 

Пост дипломски студии: Полотички науки–Дипломатија (Во Тек)

ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ:

2010-2021 година 

-Mинистерство за траспорт и врски 

-Државен Комунален инспекторат 

 -Работно место: Виш соработник- во одделение за стучно административно работење 

 -Директор на Управа за водење на матичните книги

Вкупно работно искуство– 11 години 

 

Јазици: 

– Албански 

– Македонси 

– Англиски 

Компјутерски Вештини: 

 -Word 

-Excel 

-PowerPoint