Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

LINQE TË DOBISHME

  • Home
  • LINQE TË DOBISHME

QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
www.vlada.mk

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
www.president.gov.mk

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
www.sobranie.mk

MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME
www.mfa.gov.mk

MINISTRIA E FINANCAVE
www.finance.gov.mk

MINISTRIA E EKONOMISË
www.economy.gov.mk

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE KOMUNIKIMIT
www.mtc.gov.mk

MINISTRIA E KULTURËS
www.kultura.gov.mk

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
www.moe.gov.mk

MINISTRIA E MBROJTJES
www.morm.gov.mk

MINISTRIA E DREJTËSISË
www.pravda.gov.mk

MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE
www.mtsp.gov.mk

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS
www.mon.gov.mk

MINISTRIA E VETËQEVERISJES LOKALE
www.mls.gov.mk

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
www.zdravstvo.gov.mk

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYJEVE DHE CILËSISË TË UJIT
www.mzsv.gov.mk

MINISTRIA PËR SHOQËRI INFORMATIVE
www.mio.gov.mk