Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Korniza ligjore


Legjislacioni – udhëzime për librat e gjendjes civile dhe regjistrat

Legjislacioni – ligjet për evidentimin e librave të gjendjes civile

Rregullativat ligjore – ligje të tjera

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Zyrës për udhëheqjen me librat e gjendjes civile dhe MPB

Më 11 qershor 2009 u miratua një Memorandum Bashkëpunimi për të koordinuar aktivitetet dhe përgjegjësitë që lidhen me gjendjen civile, funksionimin e librave e gjendjes civile dhe shtetësinë. Memorandumi u nënshkrua në mes të Zyrës për udhëheqjen me librat e gjendjes civile dhe Ministrisë së Brendshme.
Ky memorandum ka për qëllim për të siguruar koordinimin e aktiviteteve dhe përgjegjësive që lidhen me gjendjen civile, funksionimin mëmë librave e gjendjes civile dhe nënshtetësinë, që burojnë nga Ligji për evidentimin e librave të gjendjes civile ( “Gazeta Zyrtare” nr. 08/95, 38/02, 38/96 , 66/07 dhe 98/08), Ligji për numrin amë të identifikimit të qytetarit ( “Gazeta Zyrtare” nr.36 / 92), Ligji për emrin personal (Gazeta Zyrtare Nr.08 / 95, 66/07 dhe 103/08), Ligji për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë ( “Gazeta Zyrtare” nr.67 / 92 , 04/08, 45/04 dhe 98/08), Ligji për familje ( “Gazeta Zyrtare” No.80 / 92, 09/96, 38/04, 33/06 dhe 84/08), në mes të Zyrës për udhëheqje me librat e gjendjes civile dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme (në tekstin e mëtejmë: palët kontraktuese).

MEMORANDUMI I BASHKËPUNIMIT NË MES TË ZYRËS PËR UDHËHEQJE ME LIBRAT E GJENDJES CIVILE DHE MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME