Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Drejtori

Emri dhe mbiemri: Blerim Abazi

Data e lindjes: 06.08.1984 VITI

Qyteti i Kumanovës

Kombësia: Shqiptare

Statusi martesor: I martuar, baba i tre fëmijëve

e-mail: blerim.abazi@uvmk.gov.mk

Arsimimi: Shkollimi fillor: “Bajram Shabani” Kumanovë

Shkollimi i mesëm: Gjimnazi “Goce Dellçev” Kumanovë

Shkollimi I lartë: Univerziteti i Evropës Juglindore, Tetovë- I diplomuar në Administratë Publike

Studimet postdiplomike: Shkencat politike-Diplomaci

Karriera profesionale: 

Ministria për lidhje dhe transport

Inspektorati shtetëror komunal- Pozita e punës: Nëpunës i lartë në sektorin për punë profesionale administrative

Drejtor në Drjetorinë për udhëheqjen e Librave Amë

Përvoja e tërësishme e punës : 11 vite

Gjuhët:

-Shqip

-Maqedonase

-Angelze

Aftësitë Kompjuterike:

-Word

-Excel

-PowerPoint