Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Raporto korrupsionin

 • Home
 • Raporto korrupsionin

  Të dhënat nga formulari nuk do të përdoren në mënyrë që do të dëmtonte pаraqitësin, do të përdoren vetëm për qëllime të brendshme në kuadër të projektit dhe nuk do të publikohen të dhëna personale nga pаraqitësi.

  1. Përshkrimi i rastit, veprim korruptiv *

  2. Në cilën fushë/sektor do ta kategorizonit veprimin korruptiv? *
  Punë me librat AmëPunësimProkurime publikeTë tjera

  3. Ku ka ndodhur akti korruptiv apo keni dijeni që do të ndodhë? *
  Qyteti/Komuna:

  Vendndodhja:

  4. Kur ka ndodhur, apo keni dijeni se veprimi korruptiv do të ndodhë (nëse është e nevojshme të reagohet brenda një afati kohor të caktuar)? *

  5. A është person publik i përfshirë në rastin që po raportoni (zyrtar politik, zyrtar shtetëror, person tjetër nga sfera publike - si iniciator i veprimit korruptiv, viktimë, dëshmitar dhe/ose është i përfshirë në mënyrë indirekte në veprim korruptiv? *
  PoЈо

  6. Në rastin që po raportoni, a mendoni se jeni: *
  ViktimëDëshmitarParaqitësParaqitës

  7. A ka ndodhur rasti që po raportoni (apo keni njohuri se do të ndodhë) brenda institucionit ku punoni? *
  PoЈо

  8. A keni prova në lidhje me aktin korruptiv (incizim video, regjistrim audio, foto, mesazhe me tekst, lidhje dhe forma të tjera të përmbajtjes që konsideroni se do të ishin relevante si material dëshmues?

  9. Keni ndonjë gjë për të shtuar, apo na jepni informacion shtesë?

  Ju lutemi regjistroni informacionet tuaja të kontaktit (nëse dëshironi të mbeteni anonim, ne nuk do të jemi në gjendje t'ju kontaktojmë më tej, as t'ju informojmë për rrjedhën e procedurës)

  (Theksojmë se të njëjtat nuk do të përdoren jashtë kornizës së organizatës pa miratimin Tuaj).

  Emri

  Mbiemri

  Numri i telefonit kontaktues:

  E-mail adresa: