Bul. Shën Kirili dhe Metodi 54 1000 Shkup, R. Maqedonia 02 3223-787 contact@uvmk.gov.mk

Informimi publik

  • Home
  • Informimi publik

Bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 13/06”) dhe Nenit 3 të Udhëzuesit për mënyrën dhe procedurën për zbatimin e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, Zyra për Mbajtjen e librat e regjistrave përgatitën sa vijon:

LISTA E INFORMACIONIT PUBLIK

Lista e informacionit publik të Zyrës së Regjistrimit përbëhet nga dokumentet e mëposhtme dhe grupet e informacionit:

Qytetarët e Republikës së Maqedonisë mund të marrin informacion publik të përgatitur ose të disponueshëm nga Zyra e Regjistrimit duke plotësuar një Kërkesë për qasje në informacionin publik që mund të merret në arkivat e UVMK ose të shkarkohet –  Kërkesa për qasje në informacionin publik

Kërkesa për informacion mund të paraqitet me shkrim në adresën e Zyrës së Regjistrimit – Blvd. Shën Cirili dhe Metodi nr. 54 1000 Shkup, me e-mail  katerina.bitrovska@uvmk.gov.mk , si dhe me faks 02 3215 406. Qytetarët mund të informohen për të gjitha çështjet e interesit të tyre në lidhje me të drejtën për qasje falas në informacion publik dhe në telefon 02 3223 787.

Zyra e Regjistrimit, në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, u emërua nga Katerina Bitrovska si zyrtare e ndërmjetësimit të informacionit.